Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.vecim.nl (hierna: de "website") die wordt beheerd door VECIM gevestigd aan de Bernhardstraat 7 te Haaften. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie op de website
VECIM besteedt grote aandacht en zorg aan de informatie die is geplaatst op de website, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar is of dat de aangeboden informatie te allen tijde juist, volledig en/of actueel is. Het gebruik van de website en de daarop aangeboden informatie geschiedt geheel voor eigen risico. Er kunnen geen rechten aan deze informatie ontleend worden.

Informatie van derden
Wanneer VECIM  naar websites van derden verwijst, betekent dit niet dat VECIM  de op of via deze website aangeboden informatie, producten of diensten aanbeveelt. VECIM  heeft op geen enkele wijze deze informatie, producten of diensten op dergelijke websites geverifieerd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is derhalve volledig voor eigen rekening en risico.

Uitsluiting aansprakelijkheid
VECIM  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website en/of de daarop aangeboden informatie, noch met betrekking tot het gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie.

Gebruik van de website
Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de merknaam "VECIM en Van Eijck coachend interim management", de website en de op de website aangeboden informatie berusten bij VECIM. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Beperking tot Nederland
VECIM  beheert de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op de website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Wijzigingen
VECIM  behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht
Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 
Privacy verklaring
Alle gegevens die door VECIM via deze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verhandeld. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om u te informeren over onze dienstverlening en aan onze organisatie gelieerde activiteiten. Deze informatie kunnen wij u schriftelijk toesturen of per e-mail. VECIM  zal naar aanleiding van uw verzoek, uw persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen. Dit verzoek kunt u schriftelijk richten aan:
 
VECIM
T.a.v. Bart van Eijck
Bernhardstraat 7
4175 ED  Haaften